Statut

STATUT FUNDACJI DONUM
Tekst jednolity po zmianach – sporządzony w dniu 10. 11. 2016r.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja DONUM, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Tadeusza Jarockiego i Irenę Jarocką zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Kulesza w kancelarii notarialnej w Siemiatyczach,
  ul. 11 Listopada 5, w dniu 05. 01. 2009 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Siemiatycze.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6

Ministrem właściwym dla Fundacji w rozumieniu ustawy jest Minister Edukacji Narodowej.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Celami Fundacji są:

 1.  Udzielanie pomocy osobom potrzebującym w ważnych sprawach życiowych, a w szczególności:
  • Rodzinom zagrożonym trudnościami wynikającymi z ubóstwa, braku zaradności życiowej, uzależnień, przemocy i innych przyczyn
  • Osobom niepełnosprawnym i członkom ich rodzin
  • Dzieciom i młodzieży 
  • Osobom starszym
 2.  Propagowanie w społeczeństwie informacji na temat problemów wynikających z ubóstwa, braku zaradności życiowej, uzależnień, przemocy, niepełnosprawności i innych przyczyn. 
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i życiowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, (zwłaszcza z obszarów wiejskich i małych miast).
 4. Przeciwdziałanie patologiom i zapobieganie sieroctwu społecznemu.
 5. Wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem osobowym i wychowaniem.
 6. Promowanie pozaszkolnych działań wychowawczych i edukacyjnych. 
 7. Promocja i ochrona zdrowia ludzkiego.
 8. Popularyzacja nauki i edukacji wśród osób starszych.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradni specjalistycznych w tym: ds. konsultacji rodzinnych, ds. uzależnień, ds. przemocy, pomocy w krytycznych sytuacjach życiowych,
 2. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i innych. 
 3. Prowadzenie poradni diagnozy i rehabilitacji dla dzieci i dorosłych
 4. Prowadzenie ośrodków wczesnej interwencji, domów pomocy społecznej, środowiskowych
  • domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej i innych instytucji działających
  • w sferze integracji i pomocy społecznej.
 5. Prowadzenie telefonów zaufania dla osób potrzebujących pomocy.
 6. Prowadzenie ośrodków pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
 7. Prowadzenie placówek oświatowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. 
 8. Organizowanie psychoedukacji, kształcenia i doskonalenia, w tym prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych form na rzecz osób starszych.
 9. Organizowanie oraz finansowanie różnych form wypoczynku, imprez kulturalnooświatowych, sportowych, turystycznych, wystaw i innych form zajęć.
 10. Wydawanie czasopism, biuletynów, ulotek i innych publikacji.
 11. Gromadzenie środków finansowych dla osób potrzebujących, na tworzonych celowo subkontach.
 12. Organizację zbiórek darów.
 13. Organizowanie funduszy stypendialnych socjalnych i naukowych.
 14. Zakup i pozyskiwanie niezbędnych leków osobom potrzebującym.
 15. Udzielanie pomocy finansowej i materialnej osobom potrzebującym.
 16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 
 17. Prowadzenie innych czynności i środków działania. 

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych, z którego 1000 (jeden tysiąc) złotych przeznacza się na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 13

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Działalności wydawniczej.
 2. Organizacji imprez dochodowych, targów, aukcji.
 3. Produkcji i sprzedaży wyrobów rękodzieła artystycznego. 
 4. Organizacji szkoleń, kursów, seminariów i warsztatów.
 5. Specjalistycznych usług (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i innych).


Władze Fundacji.

§ 14

1. Władzami fundacji są: 
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji. 
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 


Rada Fundacji.

§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków. 
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
  i przewodniczy zebraniom Rady. 

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności: 

 1. Powoływanie Prezesa Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 4. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 


Zarząd Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. 
 4. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
  • a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • b) uchwalanie regulaminów,
  • c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  • f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 


Sposób Reprezentacji

§ 20

1. Oświadczenia woli oraz podpisy w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji lub inny członek Zarządu. 

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

Połączenie z inną fundacją. 

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Likwidacja Fundacji.

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających
w Rzeczpospolitej Polskiej o zbliżonych celach.